حضرت علی (ع) و حضرت ابراهیم (ع)...((توضیحات))

1,021

آیا خداوند امام علی (ع) را هم مانند حضرت ابراهیم (ع) برای مقام امامت امتحان کرد؟