نامزدهای جایزه پوشکاش 2019

158

جایزه پوشکاش هر ساله به بازیکنی که زیباترین گل را در دنیای فوتبال به ثمر برساند ، اهدا میشود .