انتقاد غفوری، مدیرعامل شرکت عمران پردیس از سایر نهادها

177

انتقاد سعید غفوری ، مدیرعامل شرکت عمران پردیس از دستگاه های خدمات رسان(صبح پردیس)

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel