آخرین بازی جان تری در چلسی

307
لحظه تعویض جان تری در آخرین بازی او برای چلسی در میان تشویق هم تیمی ها و تماشاگران
pixel