چرا دهه پنجاه اوج تصنیف سازی بود؟

230
دوربین روزنامه گفت و گوی محمد مهدی سیار با صبح نو چرا دهه پنجاه اوج تصنیف سازی بود؟
pixel