تنظیمات فایل محاسبات مشخصه های آسانسور

75

تنظیمات نرم افزار محاسبات یکسان آسانسور که در تاریخ 97/05/01 توسط اداره استانداردوتحقیقات صنعتی استان تهران ارائه شده است و کلیه افراد وشرکت های نصب آسانسور از این تاریخ بع بعد می باید ازاین نرم افزار محاسبات استفاده کنند

atjlift
atjlift 1 دنبال کننده