شانسی پیدا شده

197
در شگفتم از کسانی که اگر به آنها بگویی این نقّاشی خود بخود ایجاد شده تو را دیوانه می نامند ولی خودشان میگویند کائنات خود بخودی پدید آمده و موجودات تصادفی پدیدار شدند و تصادفاً حیات و شکل و صورتها و حدود مشخص و دقیق پیدا کردند و به هم وابسته و مربوط شدند!!
pixel