سخنرانی احمدرضا ممدوحی: نائب رئیس انجمن اسپرانتوی ایران

429

سخنرانی مهندس احمدرضا ممدوحی، نائب رئیس انجمن اسپرانتوی ایران و مؤلف برجسته کتب آموزشی اسپرانتو به زبان فارسی، پیرامون اقدامات انجام شده و در دست انجام در جهت توسعه زبان بین المللی اسپرانتو در ایران (دومین کنگره اسپرانتوی ایران، شهریور 94).

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده