تست عملکرد کوئیک شیفتر بر روی 206 RC

1,959

از فواید کوییک شیفتر می توان به کاهش فاصله بین دنده ها در حین تعویض دنده اشاره کرد که کوییک شیفتر این عمل را با کاهش زاویه بین دنده ها امکان پذیر می نماید. کوییک شیفتر همزمان باعث کاهش مصرف سوخت شده و خود به شتابگیری سریعتر خودرو کمک می کند و در آخر محسوس ترین نقطه قوت آن تجربه ای تازه است که به راننده القا می نماید.

Optionbama
Optionbama 9 دنبال کننده