آوای جاوید-برنامه بیست و شش-"آموزش آواز" جلسه ۸

1,292

اثری از آوای جاوید آموزش آواز بر اساس آموزه های مکتب آوازی اصفهان- جلسه هشتم-آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ. موضوع تحلیل ماهور دو ضبط:اصفهان-خرداد 1395 www.Avayejavid.com-- https://telegram.me/avayejavid ضبط:اصفهان-خرداد 1395