آخرالزمان قابل قیاس با زمان پیامبر نیست! عرصه ی لهو و لعب است...

126

رسانه ها، جامعه و... پر از لهو و لعب است. فلذا منتظر حضرت مهدی(عج) مانند پنجاه شهید بدر است... مراقب خودمان باشیم کمتر گناه کنیم...

نرجس
نرجس 164 دنبال کننده