ادامه رقابت های توپی دانش آموزان دختر از شبكه سوم سیما

111

ادامه رقابت های رشته های توپی قهرمانی دانش آموزان دختر كشور در همدان پخش شده از خبر ورزشی شبكه سوم سیما