چالش کسب و کاری در ماتریس - گزارش یک دقیقه ای - هفته سوم مرداد ۹۷

64

این یکی از نمونه گزارشهای ویدئویی بود که در مرداد ۹۷ برای ماتریس پرورش جنرالیست کسب و کار، به سفارش گروه بانیک ساختم. ماتریس یک دوره تجربه آموزی است که در پایان دوره اول به واحد آموزش درون سازمانی بانیک تبدیل شد.