سنگ نگاره های تیمره

1,015
اکثر سنگ نگاره های باستانی ایران در منطقه اطراف خمین به خصوص در محدوده روستای مزاین کشف شده اند این منطقه معروف به تیمره است و بیشتر آنها توسط دکتر ناصری فرد شناسایی و معرفی شده اند
pixel