دارایی و ثروت در قرآن برای کسی که از مقام جانشینی خداوند سقوط می کند سودی ندارد.

128
یس.
یس. 23 دنبال کننده