اندازه کره زمین و اجرام آسمانی

738

همه کائنات و این اجرام با عظمت در حیطه هستی نامحدودند و در مقایسه با هستی نامحدود گویی هیچند- کائنات بوجود آمدند؛ یعنی وجود(هستی محض مطلق نامحدود) بایست باشد تا کائنات به آن بیایند. در حقیقت همه کائنات(هر چیزی بوجود آمده و خواهد آمد) مخلوقات همین هستی محض مطلق نامحدودند که ما به آن یا او می گوییم خداوند

pixel