حضور آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی به عنوان کارآفرین نمونه کشور در برنامه عصر جدید

330

حضور آقای دکتر مهدی کریمی تفرشی به عنوان کارآفرین نمونه کشور در برنامه عصر جدید. دوشنبه ۲۰ خرداد بعد از خبر ساعت ۲۲ از شبکه ۳ سیما