نحوه نمایش مدل در autodesk inventor

50
بعد از وارد شدن در نرم افزار از گزینه viewبر روی گزینه object visibility کلیک می کنیمکه برای تعیین نمایش قسمت های مختلف مدل و ترسیمه ها استفاده می شود با برداشتن علامت مقابل هر یک از این نوشته ها ان قسمت نمایش داده نخواهد شد
pixel