تطابق سوال 173 آزمون رزیدنتی 98 با فایل تدریس پارسه

374
حجم کلی تخلخل در کدام ناحیه پوسیدگی اولیه مینایی، بیشتر است؟ الف) Surface ب) Body ج) Dark د) Translucent گزینه ب صحیح است. صفحه 30 درسنامه جامع پارسه @dparseh86 پارسه در کنار شما تا موفقیت #پیشگامان_پارسه #آزمون_رزیدنتی #تطابق_سوالات
pixel