روز زن - روز مادر - روز جایگاه ارزش زن

819
. تصویر مادری که روی مبل نشسته، عینکشو گذاشته روی نوک بینی ش و داره با انگشت اشاره با موبایلش کار می کنه، قطعا یکی از بهترین تصویر های دنیاست! ممکنه اندازه ی ما با تکنولوژی جور نشده باشن، ولی تو خوبی و مهربونی رو دست ندارن. مادر، چه باشی چه نباشی، جات توی قلب من همیشه ثابته. روزت مبارک!
زرین پال 959 دنبال کننده
pixel