منابع وشاخصه های جنگ نرم(قدرت نرم)

201

درچهاربخش:الف-ارتباط ومفاهیم ازطریق جذابیت وفریبندگی ب-اقناع سازی که منجربه مقبولیت ومشروعیت ......