سازه آبخیزداری کروکان شهرستان بندرعباس از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 98

42
نماهنگ اجرای سازه مکانیکی آبخیزداری روستای کروکان حوزه هماگ تلگردو شهرستان بندرعباس. از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 98
pixel