دسته بزرگ عزاداری روز تاسوعا

334

دسته بزرگ عزاداری روز تاسوعا هیأت میثاق با شهدا