رییس جمهور: آقای مونسان عنصری فعال و خوشفکر برای تصدی وزارت جدید است

7
رییس جمهور: آقای مونسان عنصری فعال و خوشفکر برای تصدی وزارت جدید است
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel