07. چرا به زمین آمدیم؟ - استاد: حسن میلانی

159

استاد سخن را با این پرسش آغاز می‌کند که شخصی از امام صادق (ع) پرسید: به چه دلیل خداوند، ارواح را که در ملکوت اعلی بود، در بدن‌ها قرار داد؟ سپس به جواب از این سوال با توجه به روایت می‌پردازد. در پایان نتیجه می‌گیرد که دنیا و بهشت باهم خوب است؛ زیرا چنانچه دنیا اگر بدون پاداش باشد هم به درد نمی‌خورد و بهشت هم اگر در پست‌ترین لذت باشد، نیز به درد نمی‌خورد؛ بلکه بهشتی از لذت بیشتری برخوردار است که از طریق کسب فضایل معنوی دنیوی بدست می‌آید و نه غیرا آن.