مستند جام ؛ « زاگرس مرتفع » ، شبکه جهانی جام جم

187

6410- مستندی راجع به رشته کوه زاگرس و اقلیم و موقعیت آن به کارگردانی وحید وحیدی نژاد .