مدرسه مجازی شفافیت | حضور و غیاب اعضای شورا

31

در این قسمت از برنامه «مدرسه مجازی شفافیت»، به موضوع «حضور و غیاب اعضای شورا» پرداخته ایم.