فیلم آموزش رفع مغایرت شماره ۱۸ در سال مالی نرم محک

2,256
در این فیلم نحوه حل مغایرت شماره ۱۸ در مراحل بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک با عنوان « وضعیت چک های دریافتی با آخرین گردش » به صورت کامل آموزش داده شده است .
pixel