عصبانیت شدید کیومرث پوراحمد از توئیت لاله صبوری

732