تحقق شعار رونق تولید در فولاد اکسین اهواز

915
915 بازدید
اشتراک گذاری
کوتاه از اقدامات مدیریت و کارگران فولاد اکسین اهواز در راستای تحقق شعار رونق تولید
pixel