پشت صحنه تولید مجموعه موشن گرافیک امتداد غدیر

317

مجموعه موشن گرافیک امتداد غدیر با هدف معرفی رویش های جریان غدیر خم توسط شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شد.