نحوه ورود به تنظیمات برد پکیج مگاترم (مرکوری). تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644

11,556
برای ورود به تنظیمات برد الکترونیک دستگاه های مگاترم (گروه مرکوری) ویدیوی بالا به شما کمک میکند. با ورود به این بخش میتوانید پارامتر ها و پروگرم های برد را تغییر بدهید.... نمایندگی تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا
pixel