رضاشاه با یک چکمه آمد و با یک چکمه رفت. واقعا؟

441

"رضا شاه با یک چکمه آمد و با یک چکمه رفت" واقعا؟ #در_یک_دقیقه درستی یا نادرستی این گفته را تماشا کنیم!