رضاشاه با یک چکمه آمد و با یک چکمه رفت. واقعا؟

560
"رضا شاه با یک چکمه آمد و با یک چکمه رفت" واقعا؟ #در_یک_دقیقه درستی یا نادرستی این گفته را تماشا کنیم!
pixel