دعوت به سومین گردهمایی مدیران الماسی

906

ویدئوی دعوت به حضور در سومین سمینار مدیریت عالی تجارت و کسب و کار با عنوان مدیران الماسی