پادکستهای آموزش حسابداری و تکنیک های ورود به بازار کار

126

تکنیک های حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، مدیریت فروش، بازاریابی، ارتباطات، حسابرسی مالیاتی و روانشناسی موفقیت جهت ورود به بازار کار و درخشیدن در بازار توسط کارآفرین حوزه حسابداری رحیم دل آرا با سابقه مدیریت و استارت 600 بنگاه اقتصادی خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری و صنعتی

pixel