چپ کردن و سقوط کامیون بر سر پیچ

519
توزیع نامتوازن بار و اندازه کامیون در واژگونی کامیون اثرگذار است
pixel