نحوه پذیرش سهمیه ها در دانشگاه ها - فیزیک پزشکی - فناوری تصویربرداری پزشکی

88

نحوه پذیرش سهمیه ها در دانشگاه ها پاسخ مشاوره ای استاد امیرحسین صادقی مدیر آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران physicpezeshki.com https://www.instagram.com/physicpezeshki