آموزش برنامه نویسی و کار با برد آردوینو - جلسه اول

345

مجموعه آموزشی الکترونیک و برنامه نویسی با هدف افزایش سطح مهارت فنی و ایجاد کارآفرینی توسط تیم تخصصی الکترونیک98 ساخته شده است، هدف از ساخت این مجموعه آموزشی، آموزش برنامه نویسی و کار با بردهای آردوینو، بردهای رزبری پای و آموزش مبحث اینترنت اشیاء است.