مصاحبه بیمار و دکتر سهرابی22

733

- سه هفته پس از عمل جراحی زیبایی بینی - بینی گوشتی با پوست ضخیم -نتیجه: نیمه فانتزی

pixel