همدلی خیرین و جمعیت هلال احمر برای شکست کرونا ویروس

67
با شیوع ویروس کووید19 هر کسی به هر نحوی که در توانش بوده به میدان آمده تا در پیشگیری از شیوع این بیماری نقش داشته باشد. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی گفت: یکی از خیرین اراکی با کمک 200 میلیون تومانی و در اختیار گذاشتن مواد اولیه ضدعفوی به جمعیت هلال احمر زمینه کمک رسانی برای اماکن عمومی حاشیه شهرها ، پادگان ها و آسایشگاه ها را فراهم کرد. // اسفند 1398
pixel