نماز عید فطر در مصلی امام علی کرمان برگزار شد

261

نماز عید فطر در مصلی امام علی کرمان برگزار شد