آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - نرم افزار حضور و غیاب و حقوق و دستمزد

1,242
در شرکتهایی که ورود و خروج پرسنل خود را از طریق دستگاه حضور و غیاب ثبت می کنند ، اطلاعات ورود و خروج بصورت ماهانه به نرم افزار حقوق و دستمزد منتقل می شود . در این فیلم نحوه انتقال اطلاعات توضیح داده می شود .
pixel