مقایسه دوچرخه های چرخ پهن با دوچرخه های کوهستان معمولی

9,104
در این ویدیو دوچرخه های چرخ پهن در شرایط مختلف با دوچرخه های کوهستان معمولی مقایسه می شوند.
pixel