دوربین 95 ؛ قسمت 22؛ تصاویری از مرحوم آیت الله رفسنجانی

53

1860 - نماهنگی کوتاه در خصوص مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی . فرستنده : بهنام صوفتی از ایتالیا .