گزارش کامل برنامه سفیران از فعالیتها و اقدامات سفارت ج.ا.ایران در روسیه

116

برنامه سفیران کاری از شبکه 5 صدا و سمیای کشورمان که اختصاص به تهیه گزارش و مصاحبه با سفیران خارجی مقیم در ایران دارد در رویکرد جدید خود مخاطبانش را با فعالیتها و اقدامات سفارت خانه های کشورمان در خارج از کشور آشنا می سازد . کشور روسیه و مسکو به عنوان اولین مقصد گروه گزارشگران انتخاب شد که برنامه تهیه شده از شبکه های مختلف سیمای کشورمان پخش گردید.

pixel