متاسفانه نهادهای بین المللی جدید و سازمان ملل تحت سلطه آمریکا هستند

32

دکتر عاملی در نخستین همایش بین المللی صلح و حل منازعه که در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد،عنوان کرد متاسفانه نهادهای بین المللی جدید و سازمان ملل تحت سلطه آمریکا هستند