آزمایش(20) : پر و خالی شدن خازن ها /فصل3 یازدهم

150
آزمایش(20) : پر و خالی شدن خازن ها / آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم تجربی و ریاضی-فیزیک / فصل سوم / از سری آزمایش های دستورالعملی / ___________ از اینکه این کانال را دنبال می کنید سپاسگزاریم/
pixel