سخنرانی دكتر محمد حبیبی-تروریسم از منظر كنوانسیونCFT ..

565

سخنرانی دكتر محمد حبیبی مجنده (عضو هیات علمی دانشگاه مفید) در نشست علمی با عنوان : مفهوم تروریسم از منظر كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و فقه امامیه