آموزش نرم افزار سالیدورک-solidworks-دانلود فیلم طراحی

238

این فیلم آموزشی طراحی اسلحه را آموزش می دهد که با استفاده از نرم افزار سالیدورک به صورت کامل مدلسازی آن در قالب این تمرین انجام می شود که در فیلم مشاهده میکنید solid2012.com