چطور ذهن مردم کنترل می شود؟

1,570
انها یک سیستم احساسی را بارها در ذهن مردم می سازند تا آن سمبل را حفظ کنند. انها یک تبلیغ دروغ را با بارها بارها و بارها نشان میدهند و وانمود کند که چیزی واقعی است . web: http://www.monyms.ir
pixel